Futoshi Murakoshi

Osaka, Osaka Prefecture
Futoshi Murakoshi