Drosos Chatzidrosos

Thessaloniki
Drosos Chatzidrosos